TR
EN

Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı (Son Başvuru Tarihi: 08 Ekim 2021)

29.09.2021

Kimler başvuru yapabilir;

·         Üniversiteler,

·         TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

·         Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

·         Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)

Yürütücü  kurum  türüne  göre Bakanlık destek üst  limitleri  ve  oranları aşağıda özetlenmiştir;

Başvuruda bulunacak kurum/kuruluş tipleri

Bakanlık Destek Üst Limiti (TL)

Bakanlık Destek Oranı ( en fazla )

Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri

300.000

% 100

Sivil toplum ve meslek kuruluşları

300.000

% 70

Özel sektör kuruluşları (Şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)

3.000.000

% 70

Duyuru için TIKLAYINIZ

Dökümanlar için TIKLAYINIZ

2021 yılı öncelikli Ar-Ge Konuları

1) Kapalı dikey tarım yöntemiyle üretim tekniklerinin geliştirilmesi

2) Meyve, bağ ve sebzede sanayiye yönelik çeşit geliştirilmesi

3) Bahçe Bitkilerinde (meyve, bağ, sebze ve süs bitkileri) abiyotikstres koşullarına dayanıklı çeşit geliştirme

4) Yaş  meyve  ve  sebzede  bahçeden  markete  kadar  olan  süreçte  ürün  kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi

5) Minör meyvelerde yeni çeşit geliştirilmesi

6)   Ülkemizde üretilen ve tüketilen (egzotik mantarlar, Kuzu Göbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi Mantarı gibi) mantar türlerinde yerli mantar miseli üretiminin geliştirilmesi

7) Tıbbi  aromatik  bitkilerden  bitki  sağlığında  kullanılmak  üzere preparatgeliştirilmesi  ve üretilmesi

8) Bitki bakteri hastalıklarının mücadelesinde fajların kullanımına yönelik ürün geliştirilmesi

9) Kültür  bitkilerinde  bitki  zararlılarına  karşı  yeni  bitki  koruma  ürünlerinin  araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi

10) Sığır  karkaslarının  sınıflandırılmasının  hızlı  değerlendirilmesi  amacıyla  görüntüleme  ve merkezi izleme sistemlerinin geliştirilmesi

11) Açık denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun kafes sistemlerinin geliştirilmesi

12) Balıklarda vibriosis hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla aşı geliştirilmesi (En az bin doz pilot üretim)

13) Hayvan hastalıklarına karşı aşağıda belirtilen aşıların biri veya birkaçının GMP şartlarında üretim amacıyla geliştirilmesi ve en az bin doz pilot üretimi:i. Yabani hayvanların ağız yolu ile aşılanmasına yönelik kuduz aşısı, ii. Akabane hastalığına karşı inaktif aşı,iii. Atlarda influenza, herpes ve tetanoza karşı aşı,iv.  Atlarda Batı Nil virüsü hastalığına karşı inaktif aşı,v. Köpekler için kist hidatik aşısı,    vi.    Evcil hayvanlar için inaktif kuduz aşısı.

14) Hayvan sağlığında kullanım amacıyla bitkisel kökenli aktif maddelerin GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) ve GCP (İyi Klinik Uygulamaları) şartlarında geliştirilerek veteriner tıbbi ürün olarak GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarında üretimi

15) Hayvan sağlığı ile ilgili alanlarda fajların kullanımı

16) Tıbbi ve aromatik bitkilerden yem katkı maddelerinin geliştirilmesi

17) Hayvan  yemlerinde  kullanılacak  alternatif  protein  kaynaklarının    (tek  hücre  proteinleri, böcekler vb.) üretimi

18) Perakende tüketim noktalarındaki (lokanta,otel vb.) atıklardan pet maması üretimi

19) Yerli  imkânlarla  hayvan  beslemede  kullanılmak  üzere  enzim,  korunmuş  aminoasit  ve antimikrobiyal peptit içerikli katkı maddelerinin geliştirilmesi

20) Apiterapi amacıyla arı ve arıcılık ürünlerinin çeşitlendirilmesi, içerik  analizleri  ve  üretim  şartlarının belirlenmesi

21) Ambalajlı  gıdanın  raf  ömrü  boyunca  izlenmesini  ve  güvenilirliğini  sağlayan,  akıllı etiket/ambalaj geliştirilmesi

22) Kars  gravyer  peynirinin  geleneksel  üretim  yönteminin  endüstriyel  üretime  uygun  olarak  standardize edilmesi ve teknolojik özellikleri ile kalite parametrelerinin belirlenmesi

23) Gıdalarda Salmonellaspp. ve E.coliO157:H7’ye karşı biyokontrol amaçlı faj preparatlarının geliştirilmesi

24) Geleneksel     et     ürünlerimizden     starter/probiyotik     kültür     olarakkullanılabilecek mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve pilot üretimi

25) Yerli kaynaklardan ticari bitkisel protein izolatı (protein içeriği > %90 olan) üretilmesi, model gıdalarda kullanımı ve endüstriye kazandırılması

26) Yerli  imkânlarla  ticari  boyutta fonksiyonel oligosakkarit üretimi, model gıdalarda kullanımı ve endüstriye kazandırılması

27) Ayçiçeği,  pamuk,  mısır,  yeşil  mercimek  ve  kuru  fasulye  bitkilerinde  ileri  teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

28) Boyar bitkilerden doğal lif, doğal boya ve doğal tekstil hammaddesi üretim imkanlarının araştırılması

29) Hayvancılıkta ahır içi mekanizasyon ürünlerinin ve teknolojilerin geliştirilmesi

30) İnsansız  hava  araçlarının  tarım  ve  ormancılıkta  kullanımına  yönelik  yeni  ürün  ve teknolojilerin geliştirilmesi

31) Değişken oranlı ilaçlama, gübreleme ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi

32) Zeytin karasuyu ve pirinasının tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi

33) Otomatik toprak örneği alma makinası geliştirilmesi

34) Yerli kendi yürür ilaçlama makinası prototipi geliştirilmesi (24 – 36 m)

35) Yerfıstığı, susam, kenevir, kuru fasulye, mercimek, soğan vb. hasat-harman makinalarının geliştirilmesi

36) Tarımsal  sistemlerde  ilaçlama,  sulama,  hasat,  çapalama,  ayıklama,  ekim  ve  benzeri süreçlerde  kullanılmak  üzere  yarı  otonom  veya  otonom  robotların/robotik  sistemlerin geliştirilmesi

37) Tarım  işletmelerinde  alternatif  kaynaklardan  elektrik  enerjisi  üretimi  için  tekli  ve  hibrit sistemlerin geliştirilmesi

38) Sulama  suyu  kullanım  etkinliğini  arttırmaya  yönelik  sistemlerin  (sulama  sistemleri bileşenleri, sulama programlama sensör ve yazılımları, dijital sistemler vb.) geliştirilmesi

Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular

39) Akıllı  tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi

40) Ar-Ge Destek Programının etki analizi

 17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur.  Sadece  “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

 Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir:

·         Üniversitelerin  ve  TÜBİTAK  Ar-Ge  birimlerinin yürütücü  kurum/kuruluş  olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör kuruluşu (şahıs  şirketleri  ve  adi  ortaklıklar  hariç Türkiye   Ticaret   Sicili   Gazetesinde kaydı bulunanlar)  ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

·         Özel  sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye  Ticaret  Sicili  Gazetesinde kaydı bulunanlar), sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir Enstitü  (TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları  zorunludur.  Bu  ortaklık şartı  sağlandıktan  sonra  diğer  kurum/kuruluşlar  da projede ortak olarak yer alabilir.                                                                                            

Başvuru yapılabilecek son tarih 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra TAGEM’e  ulaşan başvurular  kabul  edilmeyecek  olup  posta,  kargo  veya  başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.

 Başvuru Usulü

Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  Ar-Ge  Destek  Programı  17.  Çağrı  kapsamında  Proje başvurusunda bulunmak için öncelikle https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/82/Ar-Ge-Destek-Programiinternet sayfasında bulunan “Araştırma  ve  Geliştirme  Destek Programına  İlişkin  Tebliğ”  (Tebliğ  No:  2021/24),  “Araştırma  ve  Geliştirme  Destek Programı  Projelerinde  Uygulama  ve  Harcamalara  İlişkin  Usul  ve  Esaslar”,  “Proje Hazırlama ve Başvuru Kılavuzu”, ve “Sıkça Sorulan Sorular”dikkatlice okunmalıdır. Daha sonra internet sayfasındaki  dokümanlar indirilerek doldurulmalı ve aşağıda belirtilen gerekli diğer belgeler ile birlikte başvuru klasörü (resimdekine benzer) içerisinde yürütücü kurum üst yazısı ekinde yukarıda belirtilen başvuru adresine en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

 Başvuru Adresi:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)(Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv., Eskişehir Yolu 10. Km, 06800, Çankaya/ANKARA)

 Daha önce desteklenmeye hak kazanmış projeler:

·         Devam eden projeler: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Devam%20Eden%20Projeler.pdf

·         Sonuçlanan Projeler: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/Sonuçlanan%20Projeler.pdf

Daha fazla bilgi ve sorularınız için iletişim: 0 (312) 307 60 00