+90 380 611 41 43 akcakocatso@tobb.org.tr akcakocatso@hs01.kep.tr
AKÇAKOCA TİCARET ve SANAYİ ODASI Akçakoca Chamber of Commerce and Industry
TOBB Akedite

Seçmen Listeleri Askı Listesi

Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Organ Seçimleri ile İlgili İlan

5174 Sayılı Kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organ seçimleri Hakkında Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odasının Meslek Komitesi, Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl-yedek üyeleri ile Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimleri Başkanlığımızın aşağıda yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

1- Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeliği ile meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi 01 Ekim 2022 Cumartesi günü Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası binasında 09:00-17:00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

2- Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odasında mevcut 7 meslek grubuna ait seçme ve seçilme niteliğine haiz hakiki ve hükmi şahıs üyelerini kapsayan listeler tetkik, tasdik ve ilan edilmek üzere 05/09/2022 Pazartesi günü Başkanlığımıza tevdi edilmiştir.

3- 7 Meslek grubuna ait listeler, Başkanlığımızca tasdikini müteakip, 12-13-14 Eylül 2022 Pazartesi, Salı, Çarşamba (3 tam iş günü) Ticaret Odasının hizmet binasında ilan edilecektir.

4- İlgililer listeleri tetkik ederek isimlerinin ya da unvanlarının yanlış yazılmış, yazılmamış, seçmen veya seçilme hakkına haiz olduğu halde listelere geçmemiş olduklarına dair sadece kendileri ya da kendi firmaları ile ilgili hususlara listelerin asılı olduğu günler içerisinde, belgeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebileceklerdir.

5- 6553 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 81/5 maddesinde, “tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.” hükmü yer almaktadır.

6- Oy verme işlemi; 09:00-17:00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar herhangi bir şekilde hazırlanmış (matbua, el yazısı, daktilo, bilgisayar vs.) oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Seçim mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asıl üyesi adayları altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asıl ve yedek üyesi adayları, aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinde oy pusulalarında, aday gösterilecek hükmi şahısların ticaret sicilinde tescilli unvanlarının yazılması zorunludur.

7-Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanıp, tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları bir tam işgünü (03 Ekim 2022 Pazartesi) ilan edilecektir.

8- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Hakimliğimiz tarafından aynı gün incelenerek, karara bağlanacaktır.

9- Bu kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü (04 Ekim 2022 Salı) ilan edilecektir.

10- Bu kararlara karşı ilan süresi içerisinde İl Seçim Kurulu Başkanlığı nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun bir gün içinde (05 Ekim 2022 Çarşamba) vereceği karar kesindir.

11- Meclis Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isimleri (07 Ekim 2022 Cuma) bildirilecektir.

12- Meclis seçimlerinin kesinleşmesini müteakip, belirlenen üyelerle Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun 5 asıl, 4 yedek üyesi, disiplin kurulunun 6 asıl, 6 yedek üyesi seçimleri 08 Ekim 2022 Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında Akçakoca Sanayi ve Ticaret odası hizmet binasında yapılacaktır.

13- Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu seçimlerinde de meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin esas ve usuller uygulanacaktır.

Keyfiyet bu şekli ile ilgililere ilan olunur.

Sebahat Kübra ÇELİKKAYA

Başkan/Hakim- 219744

Sosyal Medyada Biz

Güncel haberler, duyurular ve ihalelerden anında haberdar ol

Email Listemize Kaydolun

E-Bültene kaydolarak odamız tarafından hazırlanan bültenlerinden haberdar olabilirsiniz.

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
Akçakoca TSO